پریسا فوجی, کافه‌کتاب

مثل خون در رگ‌های من

در مقایسه با «خطاب به عشق»، «مثل خون در رگ‌های من» یک چیز محسوسی کم داشت و آن نامه‌های آیدا بود. آیدا را فقط در

ادامۀ مطلب