پریسا فوجی, خودشناسی

در خود بطلب هرآن‌چه خواهی که تویی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هرآن‌چه خواهی که تویی مولوی بعد از شش‌ماه متصل به شارژر کار کردن، بالاخره

ادامۀ مطلب