شعر

وقتی هوا مجسمه‌ای از او ست

یک شعر فوق‌العاده تقدیم به شوما: در هیئت هوا دائم مراقبتم می‌کند او هست هرجا هوا که هست نه می‌گریزم می‌خواهم نه می‌توانم بگریزم ناچار

ادامۀ مطلب