پریسا فوجی, خودشناسی, روان‌شناسی, شعر

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل!

روزهایی که کلاس آنلاین دارم ساعت 07:45 بیدار می‌شوم با این که صبح خوابم برده باشد.به بیشتر موارد لیست کارهایم می‌رسم. ظهر که می‌شود انگار

ادامۀ مطلب