شعر

این گرگ سال‌ها ست که با گله آشنا ست…

ادامۀ مطلب