پریسا فوجی, کافه‌کتاب

مانیفست یک فمنیست در پانزده پیشنهاد

«برابری واقعی جایی برای خشم باقی نمی‌گذارد» پست معرفی فیلم«Never Rarely Sometimes Always» را صرفا براساس تجربۀ زیستن به عنوان یک دختر در جامعه و

ادامۀ مطلب