خودشناسی, روان‌شناسی, شعر

کی شعر تر انگیزد؟!

دیشب بیت اول این شعر مدام در خوابم تکرار می‌شد: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و

ادامۀ مطلب